Dự án Nâng cao năng lực quản lý và quản trị nhân sự cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ quản lý cấp trung tại Trường Đại học Ngoại thương (Dự án FCB)

1256

Đây là một trong những dự án đã nhận được tài trợ của Cơ quan phát triển Bỉ (BTC), Vương quốc Bỉ với tổng kinh phí dự án là 98.000 Euro, dự án thực hiện trong thời gian là 12 tháng (từ tháng 1 đến tháng 12/2018). Với mục tiêu nâng cao năng lực quản lý, đổi mới sáng tạo, và năng lực quản trị nhân sự cho các cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý cấp trung, dự án được thiết kế trong khoảng thời gian 01 năm, là tổng hợp của 03 nhóm hoạt động chính và chia thành 03 giai đoạn: (1) đào tạo bồi dưỡng kiến thức; (2) huấn luyện (coaching) kỹ năng thực hành quản lý và (3) học tập kinh nghiệm thông qua hoạt động khảo sát và hội thảo tổng kết các hoạt động

Sau 12 tháng triển khai, dự án đã thực hiện được các hoạt động và đạt được các kết quả như sau: Tổ chức được 02 khóa đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ cấp trung cho 126 cán bộ quản lý cấp trung, 01 khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ lãnh đạo cho 13 người, 8 khóa tập huấn với 08 đề án được hoàn thành nằm trong các nội dung trọng tâm phát triển của nhà trường trong giai đoạn tới, 01 chuyến khảo sát học tập kinh nghiệm tại Tp. Hồ Chí Minh cho hơn 40 cán bộ  và 1 hội thảo “Kỹ năng lãnh đạo và quản lý trường Đại học trong điều kiện tự chủ: Kinh nghiệm từ các trường đại học và bài học cho trường Đại học Ngoại thương” với sự tham gia gần 150 đại biểu.

Bảng 2.1. Các chỉ số thực hiện trong dự án

STT Nội dung chỉ tiêu Chỉ số cam kết Chỉ số thực hiện Tỷ lệ hoàn thành (%)
1 Các chỉ số về số lượng
1.1 Số cán bộ lãnh đạo được đào tạo Kỹ năng lãnh đạo 04 13 325%
1.2 Số lượng cán bộ quản lý cấp trung được đào tạo để nâng cao năng lực quản lý 110 126 115%
1.3 Số đề án được huấn luyện dẫn dắt 08 08 100%
1.4 Số người (lượt người) được huấn luyện thông qua các đề án 110 139 126%
1.5 Số cán bộ tham gia khảo sát học tập kinh nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh 34 40 117%
2 Chỉ số về giới tính
Tỷ lệ nữ tham gia các hoạt động đào tạo, huấn luyện. 50% 61.9%
3 Chỉ số về chất lượng (đánh giá chung)
Mức độ thỏa mãn của học viên khi tham gia vào các hoạt động đào tạo, huấn luyện, tham quan khảo sát 80% 88%

Nguồn: Báo cáo tổng kết dự án FCB (2019)