Danh sách cấp chứng nhận khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu và Phổ biến Luật đấu thầu 2023

234

Chi tiết Danh sách cấp chứng nhận khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu và Phổ biến Luật đấu thầu 2023 xem tại đây.